PROBLEMS OF PRODUCTION AND CIRCULATION OF CRIMINOLOGICAL INFORMATION
Abstract and keywords
Abstract (English):
Modern criminology and criminal law are in the prolonged crisis provoked by inadequate and ineffective mechanism of informational circulation between these two spheres of social science and practice. The failure in the production of criminological information and its perception by criminal law serves as a symptom and as a cause of this crisis simultaneously. The way out of the crisis is seen as the analysis of the main components of the criminological information circulation mechanism and finding the way of its perfection. On the basis of critical analysis of the achievements of modern science the article investigates the main directions of perspective development of criminological science in order to produce modern and claimed by criminal law information. The research discusses the scientific problems of the production and circulation of scientific criminal information and the results of criminal law activities; proposes the mechanisms of calculation and use of criminological information in law making and law enforcing activities.

Keywords:
criminological crisis, ties between criminology and criminal law, criminological information, information circulation
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Aitchison, A. (2014). Criminological theory and international crimes: examining the potential. B I. M. Bantekas (Red.), Criminological Approaches to International Criminal Law (22–49). Cambridge University Press.

2. Bantekas, I. (2014). Introduction: an interdisciplinary criminology of international criminal law. B I. M. Bantekas (Red.), Criminological Approaches to International Criminal Law (1 – 21). London: Cambridge University Press.

3. Boister, N. (2003). «Transnational Criminal Law»? European Journal of International Law, 14 (5), 953–976.

4. Brown, D. (2013). Criminalisation and Normative Theory. Current Issues in Criminal Justice, 25(2), 605–625.

5. Byrne, James, Hummer, Don. (2016). An Examination of the Impact of Criminological Theory on Community Corrections Practice. Federal Probation, 80(3), 15–25.

6. Jeffery, C. R. (2013). Criminology and Criminal Law: Science versus Policy and the Interaction of Science and Law. B W. S. Freda Adler (Red.), The Criminology of Criminal Law. Advances in Criminological Theory, 3–28.

7. McAra, L. (2017). Can Criminologists Change the World? Critical Reflections on the Politics, Performance and Effects of Criminal Justice. British Journal of Criminology, 57 (4), 767–788.

8. Mythen, Gabe, Walklate, Sandra. (2006). Criminology and Terrorism Which Thesis? Risk Society or Governmentality? British Journal of Criminology (46 (3)), 79–398.

9. Scheffler, U. (1985). Kriminologische Kritik des Schuldstrafrechts die Voraussetzungen der Verwertbarkeit kriminologischer Erkenntnisse im Strafrecht. Semantic Scholar.

10. Sherman, L. W. (1992). Influence of Criminology on Criminal Law: Evaluating Arrests for Misdemeanor Domestic Violence. The Journal of Criminal Law & Criminology, 83 (1), 1–46.

11. Walter, M. (2011). Die Frage nach der Rechtskultur als Brücke zwischen Kriminologie und Strafrecht. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (7), 629–635.

12. Antonyan, Yu. M. (2009). Arkhetip i prestupnost’. Moskow: Veche.

13. Babayev, M. M., Pudovochkin, Yu. Ye. (2021). Ocherki kriminal’noy riskologii. Moskow: Yurlitinform.

14. Babayev, M., Pudovochkin, Yu. (2012). Kontseptsiya ugolovno-pravovoy politiki Rossiyskoy Federatsii. Ugolovnoye pravo (4), 4–12.

15. Burlakov, V. N. (2016). Kriminologicheskiye osnovy ugolovnogo prava: materialy X Rossiyskogo kongressa ugolovnogo prava. V V. S. Komissarov (Red.), Modernizatsiya Ugolovnogo kodeksa s pozitsii kriminologicheskoy obosnovannosti (290–293). Moskow: Yurlitinform.

16. Gilinskiy, Ya. I. (2017). Deviantnost’ v obshchestve postmoderna. Saint Petersburg: Aleteyya.

17. Kuznetsova, N. (1970). Sotsiologicheskiye problemy ugolovnogo prava. V V. N. Kudryavtsev (Red.), Problemy sotsiologii prava, 120–124. Vilnius: [b. i.].

18. Luneyev, V. V. (2014). Istoki i poroki rossiyskogo ugolovnogo zakonotvorchestva. Moskow: Yurlitinform.

19. Ovchinskiy, V. S. (2005). Kriminologiya i biotekhnologii. Moskow: Norma.

20. Ovchinskiy, V. S. (2018). Kriminologiya tsifrovogo mira. Moskow: INFRA-M.

21. Ol’kov, S. G. (2008). Analiticheskaya kriminologiya (izd. 2). Kazan’: Poznaniye.

22. Panchenko, P. N. (2018). Ugolovnoye pravo s pretenziyey na status tsennosti: v poiskakh otvetov na voprosy nastoyashchego k budushchemu i budushchego k nastoyashchemu. Moskow: Yurisprudentsiya.

23. Proyekt Ugolovnogo Kodeksa RSFSR. (1930). Sovetskaya yustitsiya (19), 16–27.

24. Prozumentov, L. M., Shesler, A. V. (2017). Kriminologiya. Obshchaya chast’. Tomsk: Izd. Dom TGU.


Login or Create
* Forgot password?